infolinia: 12 397 31 31 Centrum partnera »
Jeszcze tańsze ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC dla Twojego samochodu!

Regulamin

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą systemu „KupDirect”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) KupDirect Sp z o.o. z siedzibą w Myślenicach, przy ul. Klakurki 2 (zwany dalej „KupDirect") ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą systemu „KupDirect” zwany dalej „Regulaminem” i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez KupDirect za pomocą urządzeń, aplikacji, strony internetowej warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1225 z późn. zm,) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 11 poz.66 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 392 z późn. zm.), zwane dalej „Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz innych stosownych aktów prawnych".
  4. Użytkownik przed zawarciem umowy o świadczenie Usług jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Definicje
 3. Pojęcia użyte w poniższym regulaminie rozumie się w następujący sposób:

  1. „System KupDirect” – aplikacja lub urządzenie umożliwiające otrzymanie oferty ubezpieczenia oraz wydrukowanie jej; umowa jest zawierana w oparciu o dane uzyskane w wyniku skanowania kodu AZTEC znajdującego się na Dowodzie Rejestracyjnym Pojazdu oraz podane przez Użytkownika;
  2. System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 171, poz.1800 z późn. zm.);
  3. Regulamin- niniejszy „Regulamin Świadczenia usług za pomocą systemu KupDirect;
  4. Użytkownik - każdy, kto korzysta z Aplikacji „KupDirect” celem otrzymania oferty ubezpieczenia;
  5. Aplikacja „KupDirect” – aplikacja zainstalowana na urządzeniu, umożliwiająca przestawienie oferty zawarcia umowy ubezpieczenia oraz wydrukowanie potwierdzenia zawarcia umowy, zwana dalej w treści regulaminu Aplikacją;
  6. Kalkulacja Składki - wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej w oparciu o dane uzyskane w wyniku skanowania kodu AZTEC znajdującego się na Dowodzie Rejestracyjnym Pojazdu oraz podane przez Użytkownika;
  7. Usługi - usługi świadczone przez KupDirect Sp. Zoo drogą elektroniczną wskazane w Rozdziale III niniejszego Regulaminu;
  8. Umowa Ubezpieczenia - umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia lub Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych pomiędzy TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI a Ubezpieczającym;
  9. Polisa - dokument wystawiony przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia;
  10. Oferta – propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia zawierająca kalkulację składki, dane uzyskane w wyniku skanowania kodu AZTEC znajdującego się na Dowodzie Rejestracyjnym Pojazdu Technologii OECR Pozwolenie Czasowe oraz podane przez Użytkownika;
  11. Ubezpieczający - osoba fizyczna, która zawiera umowę ubezpieczenia oraz zobowiązana do zapłacenia przelewem składki ubezpieczeniowej;
  12. Zapis Oferty - dokonanie zapisu danych osobowych oraz wyliczonej składki ubezpieczeniowej, po dokonaniu Kalkulacji składki, w celu późniejszego dokończenia tranzakcji
  13. Ogólne Warunki Ubezpieczenia - ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, na podstawie, których zawierana jest Umowa Ubezpieczenia, które (zgodnie z art. 812 § 2 Kodeksu cywilnego) określają szczegółowo m. in.: przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, prawa i obowiązki stron umowy, sposób likwidacji szkody i wypłaty odszkodowań, czy świadczeń, możliwości odstąpienia od umowy i wypowiedzenia ubezpieczenia, okoliczności ewentualnej odmowy uznania roszczeń ubezpieczającego;
  14. Oferta – wydruk z urządzenia „KupDirect” umożliwiający powrót do otrzymanej oferty za pośrednictwem strony kupdirect.pl i zakup ubezpieczenia.
 4. Przedmiot usług
  1. Na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, KupDirect świadczy drogą elektroniczną za pomocą urządzeń „KupDirect” Usługi umożliwiające korzystanie Użytkownika z aplikacji „KupDirect", polegające na prezentowaniu ofert ubezpieczenia pojazdu oraz wydrukowanie jej.
 5. Korzystanie z aplikacji „KupDirect"
  1. Otrzymanie oferty ubezpieczenia jest możliwe po zeskanowaniu kodu AZTEC znajdującego się na dowodzie Rejestracyjnym Pojazdu oraz podaniu wymaganych danych. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia odbywa się poprzez dokonanie w aplikacji Kalkulacji Składki, zapisanie otrzymanej Oferty lub wydrukowanie potwierdzenia złożenia wniosku ubezpieczeniowego bezpośrednio z urządzenia i opłacenie składki ubezpieczeniowej co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia lub dokończenie procesu kalkulacji i zakupu polisy za pośrednictwem strony kupdirect.pl Zawarcia umowy ubezpieczenia może dokonać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytorium RP.
  2. Aplikacja „KupDirect" umożliwia Użytkownikowi:
   1. zapoznanie się z Regulaminem;
   2. wykonanie Kalkulacji Składki stanowiącej podstawę sporządzenia Oferty przez współpracują z KupDirect towarzystwa ubezpieczeniowe;
   3. Akceptację Oferty;
   4. dokonanie Zapisu Oferty w celu umożliwienia złożenia wniosku ubezpieczeniowego;
   5. wydruk potwierdzenia złożenia wniosku ubezpieczeniowego lub polisy
  3. Korzystając z aplikacji „KupDirect” Użytkownik ma możliwość zakończyć w dowolnym momencie korzystanie z aplikacji „KupDirect". W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy Ubezpieczenia dane podane przez Użytkownika pozostaną w dyspozycji KupDirect przez okres 360 dni wyłącznie dla celów analitycznych i archiwalnych oraz o ile zostanie wyrażona zgoda do celów marketingowych
  4. W ramach aplikacji „KupDirect" Użytkownik może wykonać następujące czynności na poszczególnych etapach korzystania z aplikacji:
   1. Wprowadzić dane niezbędne do kalkulacji składki – zeskanować kod AZTEC znajdujący się na Dowodzie Rejestracyjnym Pojazdu oraz uzupełnić lub edytować dane, na podstawie, których dokonana zostanie Kalkulacja Składki;
   2. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych pozyskanych w wyniku skanowania dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego bądź samodzielnie wprowadzanych do systemu. Wyrażenie zgody jest niezbędne do otrzymania ofert ubezpieczenia.
   3. Zapoznać się z kalkulacją składki.
   4. Podanie nieprawdziwych danych może skutkować, zgodnie z art. 8a Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 124 poz. 1152, z późniejszymi zmianami), podwyższeniem składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększonego prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości; nadto w przypadku braku odpowiedzi na poszczególne pytania pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
   5. Wybrać Okres Ubezpieczenia – wybrać początek okresu ubezpieczenia w aplikacji „KupDirect” ;
   6. Wprowadzić dane do polisy - podać dane osobowe i teleadresowe niezbędne do zawarcia Umowy Ubezpieczenia;
   7. Otrzymać Ofertę i ją przyjąć; wymagana jest akceptacja OWU i Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
   8. wydrukować Identyfikator Oferty - wydruku niezbędnego do opłacenia składki i wydrukowania potwierdzenia zawarcia umowy ; 4
   9. Zeskanować wydruk Identyfikatora Oferty po opłaceniu składki;
   10. Wydrukować z urządzenia „polisomat” potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia.
  5. 5. W przypadku, gdy Użytkownik  przerwie/anuluje proces wystawienia Oferty przed jej przyjęciem nie ma możliwości późniejszego powrotu do danego etapu. Użytkownik może ponownie przystąpić do kalkulacji składki.
  6. Po przyjęciu oferty Użytkownik ma możliwość kontynuacji procesu zakupu polisy bezpośrednio w aplikacji lub na stronie kupdirect.pl
  7. Oferta jest ważna 30 dni od daty sporządzenie
  8. Wszelkie pola aplikacji „KupDirect”, których wypełnienie nie jest obligatoryjne, są oznaczone jako opcjonalne.
  9. Ze względów bezpieczeństwa KupDirect zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Użytkownikiem po upływie 180 sekund od momentu dokonania przez Użytkownika ostatniej czynności.
  10. Początek okresu ochrony ubezpieczeniowej określa Użytkownik podczas wybierania okresu ubezpieczenia.
  11. Okres ubezpieczenia może rozpocząć się najwcześniej następnego dnia po dniu, w którym wystawiana jest Oferta.
  12. Dowodem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, które Użytkownik może wydrukować, przesłać na adres mailowy
  13. Niezależnie od pkt. 13, do Ubezpieczającego na wskazany przez niego adres zostanie wysłana polisa wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia w formie papierowej przez Przedstawiciela Towarzystwa wybranego w drodze kalkulacji składki.
 6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą aplikacji KupDirect
  1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą aplikacji KupDirect z Użytkownikiem. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu w trakcie korzystania z apliakcjijest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
  2. KupDirect nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane przez zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
  3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług.
  4. Z zastrzeżeniem ust 5. umowa o świadczeniu usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną pomocą aplikacji rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą przerwania korzystania z aplikacji
  5. Umowa o świadczenie Usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą aplikacji rozwiązuje się:
   1. w przypadku, w którym Użytkownik dokonał jedynie kalkulacji składki - w momencie przerwania korzystania z aplikacji.
   2. w przypadku, w którym Użytkownik wydrukował jedynie kalkulację
   3. w przypadku, w którym Użytkownik dokonał opłacenia składki i doprowadził do zawarcia Umowy Ubezpieczenia – z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia.
 7. Odpowiedzialność
  1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, lub obowiązującymi przepisami prawa, KUPDIRECT ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. KUPDIRECT powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
  2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. KUPDIRECT nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
  3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Aplikacji przez Użytkownika, w szczególności polegające na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
  4. KUPDIRECT  nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu bez ich zgody i wiedzy.
  5. KUPDIRECT  ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub KUPDIRECT. KUPDIRECT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Aplikacji, o której mowa powyżej.
  6. KUPDIRECT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości, powstałych z przyczyn niezależnych od KUPDIRECT, polegających w szczególności na niewłaściwym działaniu, występującymi błędami, zakłóceniami, opóźnieniami w przekazie.
  7. KUPDIRECT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Ochrona danych osobowych
  1. KUPDIRECT dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkownika danych. Aplikacja jest chroniona za pomocą certyfikowanego połączenia szyfrowanego.
  2. KUPDIRECT ma prawo przetwarzać za zgodą Użytkownika jego dane osobowe m.in. w związku z:
   1. czynnościami poprzedzającymi zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą zawartej Umowy Ubezpieczenia,
   2. rozliczeniami z partnerami, celami analitycznymi i archiwalnymi oraz marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług;
  3. Użytkownik podaje dane osobowe na zasadzie dobrowolności oraz zachowuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
  4. W przypadku, gdy w wyniku korzystania z aplikacji nie dojdzie do zawarcia Umowy Ubezpieczenia, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez KUPDIRECT w celu określonym w ust. 2 pkt. 2) przez 24 miesięcy liczonych od dnia, w którym Użytkownik korzystał z aplikacji „KupDirect”.
  5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 obejmują Ubezpieczonego i Współubezpieczonego, a w szczególności:
   1. nazwisko i imiona;
   2. numer ewidencyjny PESEL;
   3. adres zameldowania na pobył stały;
   4. adres do korespondencji;
   5. adresy elektroniczne;
  6. przy czym w przypadku Współubezpieczonego dane te obejmują pkt 7.5.1-7.5.4.
  7. KUPDIRECT może bez zgody Użytkownika przetwarzać inne dane niż wskazane w ust.5, jeżeli są one niezbędne ze względu na właściwość Usługi, sposób jej rozliczenia lub wykonywanie czynności związanych z obsługą zawartej Umowy Ubezpieczenia.
  8. KUPDIRECT może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi:
   1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie wyżej wskazanych danych;
   2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik;
   3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi;
   4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.
  9. KUPDIRECT  przetwarza dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom chyba, ze ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  10. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z KUPDIRECT .
 9. Ochrona praw własności intelektualnej
  1. W związku z tym, iż Aplikacja zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
  2. Korzystanie i rozporządzanie treściami chronionymi prawem własności intelektualnej, jeśli nie jest ono związane z dozwolonym dla Użytkownika użytkiem osobistym, wymaga każdorazowej zgody KUPDIRECT, udzielanej na piśmie.
  3. KUPDIRECT zastrzega sobie prawa do zmiany zawartości Aplikacji w dowolnym momencie.
 10. IX. Postępowanie reklamacyjne
  1. W sprawach dotyczących Usług Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia do KUPDIRECT reklamacji, która pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej i zawierać powinna, co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres zameldowania oraz adres do korespondencji, lub   dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz pełnomocnictwo do występowania w imieniu Użytkownika);
   2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
  2. W imieniu KUPDIRECT, reklamacje rozpatruje w terminie 14 dni od ich otrzymania przedstawiciel KUPDIRECT  Jeżeli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Przedstawiciel KUPDIRECT  powiadamia osobę składającą reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niezawierające danych wymienionych w ust. 1 nie podlegają rozpatrzeniu.
  3. Reklamacje związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Umowy Ubezpieczenia (udostępnionych w ramach Aplikacji przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe). Zgodnie z OWU osoba uprawniona może w określonym w nich terminie wystąpić do Zarządu KUPDIRECT z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  4. Reklamacje dotyczące działania Aplikacji można składać pisemnie na adres: KupDirect 32-400 Myślenice ul. Klakurki 2 lub na podany na potwierdzeniu zawarcia umowy numer telefonu.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin może zostać jednostronnie zmieniony przez KUPDIRECT w każdym czasie.
  2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Aplikacji.
  3. Korzystanie przez Użytkowników z Aplikacji po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.
  4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z zawarcia Umowy ubezpieczenia w ramach Aplikacji, będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących stosunków KUPDIRECT  z Użytkownikiem przed zawarciem umowy na odległość, jej zawarcia oraz wykonania, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  5. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia pierwszeństwo mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia o ile odpowiednie postanowienia Regulaminu nie wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Niniejszy regulamin został przyjęty przez KUPDIRECT sp.z o.o. w dniu 29.09.2018

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych: KupDirect Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myślenicach (adres: ul. Klakurki 32-400 Myślenice), dalej jako „Administrator”. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email kontakt@kupdirect.pl, telefonicznie pod numerem 123 97 31 31 lub pisemnie na adres Administratora: 32-400 Myślenice ul. Klakurki 2.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie 3 lata od daty zakończenia umowy ubezpieczenia w której zawarciu pośredniczył Administrator. Administrator, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia i w oparciu o wyrażone zgody, przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów marketingowych, w tym celów analitycznych i poprzez profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. Administrator, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia, przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów marketingowych, w tym poprzez profilowanie, jeżeli cofnie Pani/Pan wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w tych celach.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane Towarzystwom Ubezpieczeniowym: "TUiR Allianz Polska S.A.", "Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.", "AXA TUiR SA", "Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group", "Concordia", "Gothaer TU S.A.", "MTU24 - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA", "Generali", "HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.", "InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.", "Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.", "Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna", "Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.", "Proama", "PZU", "Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW", "Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych", "Uniqa", "Centrala TUiR WARTA S.A.", "Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ", "RESO - BTA", "Gefion Insurance", "YouCanDrive - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA", "Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ - komunikacja", w celu przygotowania kalkulacji, oferty oraz przy wyborze zakładu ubezpieczeń w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Dane mogą być udostępnione zakładom reasekuracji oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom świadczącym usługi personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, o którym mowa poniżej, ma Pani/Pan prawo do uzyskania wyjaśnień, zakwestionowania tej decyzji, a także do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych wskazano powyżej. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych podejmowane będą decyzje oparte na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy ubezpieczenia. Decyzje te będą dotyczyły określenia parametrów umowy ubezpieczenia, w tym m.in.: wysokości składki ubezpieczeniowej lub możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, historii szkód, informacji o przedmiocie ubezpieczenia oraz informacji o stanie zdrowia (ubezpieczenia zdrowotne). Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

W przypadku wyrażenia zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji we własnych celach marketingowych Administratora, decyzje te będą dotyczyły kierowania do Pana/Pani określonych komunikatów marketingowych oraz przedstawienia Pani/Panu oferty produktów lub usług Administratora. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/ Pana danych dotyczących, daty urodzenia, wykonywanego zawodu, miejsca zamieszkania, posiadanych produktów, historii ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. zautomatyzowane wykorzystanie danych osobowych w celu określenia zachowań, preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz w celu przedstawienia Pani/Panu oferty produktów lub usług.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową ubezpieczenia jest niezbędne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia – bez podania żądanych przez Administratora danych osobowych nie jest możliwe przeprowadzenie kalkulacji, przygotowanie oferty orazzawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.